główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr XXIII/147/04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

artykuł nr 2

uchwała Nr XXIII/146/04 z dn. 29.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przystajń na 2005 rok- "Budżet 2005"

artykuł nr 3

uchwała Nr XXIII/145/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - "Budżet 2004"

artykuł nr 4

uchwała Nr XXIII/144/04 w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych

U C H W A Ł A  Nr XXIII/144/04

Rady Gminy Przystajń

z dnia 29 grudnia 2003 roku

 

 

w sprawie: ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

Na podstawie art. 37 b  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. . Dz.U. nr 142,  poz. 1591z późn. zm. /  u c h w a l a się,  co następuje:

 

§ 1.

 

Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa otrzymuje zryczałtowaną dietę i zwrot kosztów podróży  w wysokości 206,00  zł kwartalnie.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

 

§ 4.

 

Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc uchwała Nr XII/79/03 z dn. 08.12.2003 r.  w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta  oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik

artykuł nr 5

uchwała Nr XXIII/143/04 w sprawie korekty uchwały Nr XXII/131/04 z dn. 07.12.2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A  Nr  XXIII/143/04

Rady Gminy Przystajń

z dnia 29 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: korekty uchwały Nr XXII/131/04 z dnia 07.12.2004r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(tj. z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 zm. Dz.U.Nr 200 poz.1693) i art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r.Dz.U. Nr 23 poz. 220 Dz.U. Nr 62 ,poz.558, Dz.U.Nr 113. poz.984) uchwala się, co następuje :

 

§ 1.

 

W uchwale Nr XXII/131/04 z dnia 07.12.2004r. dokonuje się korekty w zapisie dotyczącym

 § 1 pkt. 2b – równej lub wyższej niż 12 ton tj. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  : który w otrzymuje brzmienie

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

  3 osie

12

40

1800

1889

 

§ 2.

 

Pozostałe zapisy uchwały nie  ulegają zmianie.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik