główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (1)

Zarządzenia z 2012 r. (80)

Zarządzenia z 2013 r. (98)

Zarządzenia z 2014 r. (139)

Zarządzenia z 2015 r. (133)

Zarządzenia z 2016 r. (139)

Zarządzenia z 2017 r. (121)

Zarządzenia z 2018 r. (137)

Zarządzenia z 2019 r. (133)

Zarządzenia z 2020 r. (43)

Rada Gminy (0)

Skład Rady Gminy Przystajń (0)

Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 (1)

Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 (1)

Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 (2)

Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 (1)

Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023 (1)

Sesje Rady Gminy (0)

Harmonogram pracy Rady Gminy. (15)

Postanowienia o zwołaniu sesji (59)

Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja (40)

Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja (44)

Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja (17)

Projekty uchwał (0)

Transmisja sesji Rady Gminy Przystajń (1)

Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń (1)

Dyżury radnych (1)

Spotkania radnych z mieszkańcami (0)

Komunikaty i oświadczenia radnych (0)

Uchwały dot. diet radnych (0)

Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018 (0)

rok 2014 (3)

rok 2015 (10)

rok 2016 (10)

rok 2017 (11)

rok 2018 (10)

Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023 (17)

Uchwały dot. diet radnych (7)

Kodeks etyczny radnego (1)

Protokoły z sesji Rady Gminy (0)

lata 2004-2006 (0)

rok 2004 (16)

Rok 2005 (10)

rok 2006 (7)

V kadencja - lata 2006-2010 (0)

rok 2006 (3)

rok 2007 (13)

rok 2008 (11)

rok 2009 (10)

rok 2010 (9)

VI kadencja - lata 2010-2014 (0)

rok 2010 (2)

rok 2011 (11)

rok 2012 (9)

rok 2013 (10)

rok 2014 (8)

Komisje Rady (0)

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury (0)

skład komisji-kadencja 2002-2006 (1)

skład Komisji - kadencja 2006-2010 (1)

skład Komisji - kadencja 2010-2014 (1)

skład Komisji - kadencja 2014-2018 (1)

skład Komisji - kadencja 2018-2023 (1)

Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury (11)

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia (0)

skład komisji-kadencja 2002-2006 (1)

skład Komisji - kadencja 2006-2010 (1)

skład Komisji - kadencja 2010-2014 (1)

skład Komisji - kadencja 2014-2018 (1)

skład Komisji - kadencja 2018-2023 (1)

Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia (11)

Komisja Rewizyjna (0)

skład komisji - kadencja 2002-206 (1)

skład Komisji - kadencja 2006-2010 (1)

skład Komisji - kadencja 2010-2014 (1)

skład Komisji - kadencja 2014-2018 (1)

skład Komisji - kadencja 2018-2023 (1)

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną (0)

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja (11)

Prace Komisji Rewizyjnej (11)

Komisja skarg, wniosków i petycji (0)

Skład Komisji - kadencja 2018-2023 (1)

Prace Komisji skarg, wniosków i petycji (2)

Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przystajń (0)

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja (0)

Wspólne posiedzenia komisji stałych (5)

Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury (8)

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia (10)

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej (7)

Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji (5)

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja (4)

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń VII kadencja (1)

Postanowienia o zwołaniu komisji VII kadencja (4)

Sołectwa (2)

Sprawozdania Wójta Gminy (0)

Struktura organizacyjna (0)

Referat organizacyjny (0)

Referat finansowy (0)

Zespół ds. obywatelskich, wojskowych i USC (0)

Zespoł ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i zaopatrzenia w wodę (0)

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i dostępu do informacji publicznej (0)

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej (0)

Stanowisko ds. ochrony środowiska i warunków zabudowy (0)

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)

Stanowisko ds. dróg i inwestycji (0)

Komendant gminny ochrony ppoż. (0)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (0)

Stanowisko ds.kultury i sportu (0)

Statut (3)

Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia (0)

Uchwały do 2004 r. obowiązujące (3)

Rok 2004 (66)

Rok 2005 (56)

rok 2006 (33)

rok 2006 - V kadencja (24)

rok 2007 (65)

rok 2008 (64)

rok 2009 (54)

rok 2010 (43)

rok 2011 (95)

rok 2012 (77)

rok 2013 (84)

rok 2014 (51)

rok 2014 - VII kadencja (18)

rok 2015 (115)

rok 2016 (83)

rok 2017 (82)

rok 2018 (77)

rok 2018 - VIII kadencja (25)

rok 2019 (76)

rok 2020 (29)

Strategia rozwoju (3)

Zagospodarowanie przestrzenne (22)

Plany Odnowy Miejscowości (1)

Raporty o stanie gminy (1)

Budżet Gminy Przystajń (0)

Budżet gminy 2004 r. (0)

Budżet 2004 i uchwały zmieniające (6)

Realizacja budżetu gminy 2004 r. (1)

Budżet gminy 2005 r. (0)

Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające (9)

Realizacja budżetu gminy 2005 r. (1)

Budżet gminy 2006 r. (0)

Budżet 2006 i uchwały zmieniające (9)

Realizacja budżetu gminy 2006 r. (2)

Uchwały okołobudżetowe (0)

Budżet gminy 2007 r. (0)

Budżet 2007 i uchwały zmieniające (15)

Realizacja budżetu gminy 2007 r. (6)

Budżet gminy 2008 r. (0)

Budżet 2008 i uchwały zmieniające (8)

Realizacja budżetu gminy 2008 r. (9)

Budżet gminy 2009 r. (0)

Budżet 2009 i uchwały zmieniające (9)

Realizacja budżetu gminy 2009 r. (11)

Rok 2003 (2)

Podstawowe informacje o budżecie (4)

Budżet gminy 2010 r. (0)

Budżet 2010 i uchwały zmieniające (14)

Realizacja budżetu gminy 2010 r. (8)

Budżet gminy 2011 r, (0)

Budżet 2011 r. (1)

Realizacja budżetu gminy 2003 r. (1)

Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. (21)

Realizacja budżetu gminy 2011 r. (11)

Budżet gminy 2012 r. (0)

Budżet 2012 i uchwały zmieniające (18)

Realizacja budżetu gminy 2012 r. (16)

Budżet gminy 2013 r. (0)

Budżet 2013 i uchwały zmieniające (42)

Realizacja budżetu gminy 2013 r. (18)

Budżet gminy 2014 r. (0)

Budżet 2014 i uchwały zmieniające (29)

Realizacja budżetu gminy 2014 r. (16)

Budżet gminy 2015 r. (0)

Budżet 2015 i uchwały zmieniające (41)

Realizacja budżetu gminy 2015 r. (15)

Budżet Gminy 2016 r. (0)

Budżet 2016 i uchwały zmieniające (26)

Realizacja budżetu gminy 2016 r. (16)

Budżet gminy 2017 r. (0)

Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające (32)

Realizacja budżetu gminy 2017 r. (12)

Budżet gminy 2018 r. (0)

Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające (23)

Realizacja budżetu gminy 2018 r. (18)

Budżet gminy 2019 r. (0)

Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające (23)

Realizacja budżetu gminy 2019 r. (9)

Budżet gminy 2020 r. (0)

Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające (11)

Realizacja budżetu gminy 2020 r. (5)

Dotacje z budżetu (0)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (1)

Pomoc publiczna (0)

Pomoc publiczna w 2011 roku (2)

Pomoc publiczna w 2012 roku (2)

Pomoc publiczna w 2013 roku (2)

Pomoc publiczna w 2014 roku (1)

Pomoc publiczna w 2015 roku (1)

Pomoc publiczna w 2016 roku (1)

Pomoc publiczna w 2017 roku (1)

Pomoc publiczna w 2018 roku (1)

Prezentacje dot. budżetu gminy (2)

Sprawozdania finansowe (0)

Sprawozdania finansowe za 2018 r. (5)

Podatki i opłaty lokalne (1)

Podatek od nieruchomości (31)

Podatek rolny (22)

Podatek leśny (19)

Podatek od posiadania psów (1)

Opłata administracyjna (3)

Opłata targowa (6)

Podatek od środków transportowych (22)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15)

Wzory informacji i deklaracji podatkowych (7)

Zwrot podatku akcyzowego (3)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (1)

Rewitalizacja (2)

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami (1)

Gminny Program Ochrony Środowiska (1)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (5)

Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest (0)

Gminny Plan Gospodarki Odpadami (1)

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (3)

Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami (5)

Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. (5)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)

Decyzje środowiskowe (26)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (1)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (5)

Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska (1)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) (3)

Inne informacje Rady Gminy (1)

Protokoły Rady Gminy (0)

rok 2010 VI kadencja (1)

Protokoły komisji Rady Gminy (0)

Protokoły Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury (0)

Rok 2003 (5)

Rok 2004 (5)

Protokoły Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia (0)

Rok 2003 (3)

Rok 2004 (2)

Protokoły Komisji Rewizyjnej (0)

Rok 2003 (3)

Rok 2004 (3)

Sprawozdania Wójta (0)

Rok 2003 (6)

Rok 2004 (6)

rok 2006 - V kadencja (0)

Konsultacje z mieszkańcami (1)

Konsultacje (9)

Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi (7)

Konsultacje projektów uchwał (1)

Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (8)

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych (0)

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (14)

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości (34)

Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości (1)

Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości (3)

Pozostałe informacje Urzędu (1)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) (1)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego-wymiana (1)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (1)

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych (1)

Znalezienie dowodu osobistego (1)

Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego (1)

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego (1)

Sprawy meldunkowe (0)

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy (1)

Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały (1)

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce (1)

Zameldowanie na pobyt stały (1)

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce (1)

Postępowanie o anulowanie zameldowania (1)

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności (1)

Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych (1)

poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną (1)

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego (1)

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego (1)

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce (1)

Nadawanie numeru PESEL (1)

Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (1)

Sprawy Stanu Cywilnego (0)

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (1)

Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego (1)

Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego (1)

Sprawy ślubu konkordatowego (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska (1)

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu (1)

Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. (1)

Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu (1)

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. (1)

Zaopatrzenie w wodę (0)

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej (1)

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej (1)

Ochrona środowiska (0)

Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków (1)

Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych (1)

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (1)

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej (1)

Działalność gospodarcza (0)

Informacja dla przedsiębiorców (1)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (1)

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1)

Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" (1)

Gospodarka nieruchomościami (0)

Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości (1)

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym (1)

Oddanie nieruchomości w dzierżawę (1)

Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Wypis i wyrys (1)

Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego (1)

Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (1)

Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych (1)

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu (1)

Sprawy finansowe (0)

Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego (1)

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych (1)

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych (1)

Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych (1)

Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych (1)

Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych (1)

Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych (1)

Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat (1)

Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych (1)

Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat (1)

Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń (1)

Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych (1)

Podwyższanie wartości weksla (1)

Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych (1)

Sprawy oświaty (1)

Przyznanie stypendium szkolnego (1)

Przyznanie zasiłku szkolnego (1)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych (3)

Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń (1)

Sprawy opieki społecznej (0)

Przyznanie dodatków mieszkaniowych (1)

Przyznawanie zasiłku stałego (1)

Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci (1)

Sprawy pozostałe (0)

Potwierdzenie własnoręczności podpisu (1)

Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji (1)

Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców (1)

Sporządzenie testamentu (1)

Wykaz wszystkich kart usług (1)

Bezpłatne porady prawne (2)

Rejestry, ewidencje, archiwa (1)

Informacje o dotacjach unijnych (1)

Informacje dla przedsiębiorców (1)

Wybory i referenda (0)

Wybory samorządowe 2014 r. (13)

Wybory Prezydenta RP 2015 r. (3)

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r. (2)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (4)

Wybory samorządowe 2018 r. (13)

Wybory samorządowe 2018 r. (0)

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. (6)

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (7)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r. (3)

Emisja obligacji (0)

Emisja obligacji 2013 r. (8)

Emisja obligacji 2014 r. (8)

Emisja obligacji 2018 r. (12)

Wybory ławników (2)

Honorowi Obywatele Gminy (3)

Raporty gminnych jednostek organizacyjnych (2)

Pomoc dla rodzin (0)

Karta Dużej Rodziny (3)

Program 500+ (1)

Jednostki pomocnicze (1)

wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 (1)

Statuty Sołectw (0)

Sołectwa (0)

Majątek publiczny (0)

2005 rok (4)

2006 rok (4)

2007 rok (1)

2008 rok (1)

2009 rok (1)

2010 rok (1)

2011 rok (1)

2012 rok (1)

2013 rok (1)

2014 rok (1)

2015 rok (1)

2016 rok (1)

2017 rok (1)

2018 rok (1)

2019 rok (1)

Wodociąg gminny - informacje (0)

Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej (0)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (2)

Rok 2012 (3)

Rok 2013 (4)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (6)

Rok 2017 (7)

Rok 2018 (7)

Rok 2019 (6)

Rok 2020 (2)

Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody (16)

Rejestry, ewidencje, archiwa (1)

Kontrole (0)

Rok 2004 (7)

Rok 2005 (5)

Rok 2006 (0)

Rok 2007 (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Radni - IV kadencja (2002-2006) (15)

Radni - V kadencja (2006-2010) (15)

Radni - VI kadencja (2010-2014) (15)

Radni - VII kadencja (2014-2018) (15)

Radni VIII kadencja (2018-2023) (15)

Wójt Gminy (0)

Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 (17)

Henryk Mach - kadencja 2014-2018 (9)

Urząd (5)

Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi (10)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi (0)

Przejrzysta Polska (1)

Wykaz zadań do realizacji (1)

Realizacja zadań (1)

Informator budżetowy "Skąd gmina ma pieniądze i na co je wydaje". (5)

Gminny katalog firm (1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych (29)

Wykaz organizacji pozarządowych (1)

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (10)

Oferty realizacji zadań publicznych (1)

Ochrona i promocja zdrowia (0)

Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet (1)

Programy zdrowotne (1)

Rozkład godzin pracy aptek w powiecie (4)

Sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (101)

Informacja publiczna (0)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP (1)

Ponowne wykorzystywanie (1)

Redakcja Biuletynu (1)

Petycje (4)

Projekty UE (0)

RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni (1)

RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa" (1)

Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" (2)

Strategia RIT Subregionu Północnego (1)

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 (1)

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 (1)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 (1)

Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" (2)

Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" (2)

RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" (1)

Projekt "Na własne konto" (0)

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 (2)

RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" (1)

Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa (2)

Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" (1)

RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości" (1)

RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni" (1)

RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń (1)

Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą (1)

dostęp do aktów prawnych (1)

dostęp do Dziennika Ustaw (1)

dostęp do Monitora Polskiego (1)

Wybory samorządowe 2006 (8)

wybory samorządowe 2010 (11)

Narodowe Siły Rezerwowe (1)

Deklaracja dostępności (1)