główna zawartość
artykuł nr 1

Strategia Rozwoju Gminy Przystajń

Dokument pod nazwą "Strategia rowoju Gminy Przystajń" został przyjęty uchwałą nr XXVIII/17/2001 z dnia 30 marca 2001 roku.

Uchwałą nr XXXI/189/05 z dnia 24 października 2005 r. Rada Gminy Przystajń dokonała aktualizacji strategii. Strategia swiom zasięgiem obejmuje zadania do roku 2015 r.

Składa się on z dwóch części. Pierwsza to "Diagnoza Strategiczna", a druga to "Strategia Rozwoju". Obie części dokumentu w załącznikach.