główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt "Kreatorzy przyszłości"

obrazek

Projekt „Kreatorzy przyszłości”

 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Cele projektu:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i podniesienie szans na nabycie kompetencji kluczowych dla 76 uczniów (w tym 38 kobiet) Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim, w Gminie Przystajń, poprzez ich udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, w tym zajęcia z uczniami o specyficznych i specjalnych potrzebach

edukacyjnych, stworzeniem w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz podniesienie kompetencji 6 nauczycieli (w tym 4 kobiet), w okresie od 03.01.2020 do 20.06.2021 r.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim na terenie Gminy Przystajń, powiat kłobucki, województwo śląskie. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na podniesienie kompetencji kluczowych przez 76 uczniów (w tym 38 kobiet) poprzez ich udział w zajęciach: rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych w tym zajęciach z uczniami o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (doposażenie pracowni matematycznej) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli (4K). Grupą docelową projektu będą uczniowie szkoły w tym dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 03.01.2020 r. do 20.06.2021 r..

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim – w postaci doposażenia bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce edukacyjne w tym sprzęt TIK.

Podniesienie kompetencji kluczowych u 59 uczniów szkoły podstawowej oraz 5 nauczycieli.

Wartość projektu:

252 983,75

Wkład Funduszy Europejskich:

215 036,18

Dostępne kategorie:
RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Strategia RIT Subregionu Północnego
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"
Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"
RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"
RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń