główna zawartość
artykuł nr 1

Treść deklaracji dostępności

GMINA PRZYSTAJŃ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP GMINY PRZYSTAJŃ .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki generowane w programach zewnętrznych: programy księgowe, programy legislacyjne, treści obligatoryjne tj. wzory wniosków itp.
 • Pliki sporządzane ?odręcznie? np. oświadczenia majątkowe, dokumenty przetargowe itp.
 • Pliki udostępniane w dalszej przeszłości lub pliki regularnie aktualizowane ? pliki te, dostosowywane są podczas wprowadzania kolejnych zmian na stronach.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) ? lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości są one poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest AGNIESZKA JANIK, kancelaria@gminaprzystajn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3191153. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy Przystajń, Przystajń, ul. Częstochowska 5
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od strony parkingu przy ul. Częstochowskiej oraz wejście dodatkowe od strony parkingu za budynkiem Urzędu. Do obu wejść prowadzą schody. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.
 3. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz drugie takie miejsce na parkingu za Urzędem Gminy.
 4. Przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego znajduje się klawisz włącznika sygnału dźwiękowego dla osób niepełnosprawnych. Po uruchomieniu tego sygnału pracownik Urzędu wychodzi do interesanta na parking.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W Urzędzie Gminy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.