główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt"Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"

obrazek

Projekt pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Cele projektu:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i podniesienie szans na nabycie kompetencji  kluczowych dla 152 uczniów (w tym 76 kobiet) Szkoły Podstawowej w Przystajni, w Gminie Przystajń,  poprzez ich udział w zajęciach rozwijających oraz dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie kompetencji  kluczowych, w tym zajęcia z uczniami o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także  stworzeniem w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie od 05.07.2019 do 20.06.2021 r.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Przystajni na terenie Gminy Przystajń, powiat kłobucki, województwo śląskie. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na podniesienie kompetencji kluczowych przez 152 uczniów (w tym 76 kobiet) poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach rozwijających, a także stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni: matematycznych i przyrodniczych (fizycznej, chemicznej, geograficznej i biologicznej). Grupą docelową projektu będą uczniowie szkoły w tym dzieci o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 05.07.2019 r. do 20.06.2021 r..

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni – w postaci doposażenia bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce edukacyjne w tym sprzęt TIK.

Podniesienie kompetencji kluczowych u 118 uczniów szkoły podstawowej.

Wartość projektu:

334 367,25

Wkład Funduszy Europejskich:

284 212,16

Dostępne kategorie:
RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Strategia RIT Subregionu Północnego
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"
Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"
RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"
RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń