główna zawartość
artykuł nr 1

Pobór opłaty za usługi wodne

Wójt Gminy Przystajń informuje, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), nakładająca na Wójtów nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne od 1 stycznia 2018 r. uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłata obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym wzywa się osoby i podmioty władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, w co najmniej 70%, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Przystajń w terminie do 25 kwietnia 2018r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć na Sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń.

Na podstawie oświadczeń zostaną wysłane pierwsze Informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne (za I kwartał 2018 r.).

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Przystajń - pokój nr 11 lub pod nr telefonu 34 319 11 53 wew. 111

Załączniki:
Oświadczenie do opłaty 27 KB