główna zawartość
artykuł nr 1

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców

obrazek
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Nazwa projektu: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji spolecznej mieszkańców
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 1 867 561,72 zł
Wartość dofinansowania: 963 848,60 zł

 

  W ramach projektu planowane są następujące roboty:
1. Prace architektoniczne i konstrukcyjne
2. Instalacje sanitarne
3. Instalacje elektryczne, oświetlenie i monitoring
4. Wyposażenie przestrzeni: fontanna i inna mała architektura

 

Cel projektu: integracja i aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar Gminy Przystajń poprzez zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej – Rynku w Przystajni. Projekt umożliwi stworzenie warunków mających na celu wdrożenie programu aktywizacji społecznej, w tym niwelację zidentyfikowanych problemów na zdegradowanym obszarze oraz przyczyni się do objęcia wsparciem grupy docelowej w ramach projektów komplementarnych realizowanych z EFS. Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, dz. 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, cel szczeg. Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

artykuł nr 2

Raport z konsultacji społecznych projektu

Dostępne kategorie:
RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Strategia RIT Subregionu Północnego
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"
Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"
RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"
RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń