główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XV.152.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Załączniki:
Uchwała nr XV.152.2016 99 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr X.87.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń"

Uchwała uznana za nieważną w części określonej w:

- § 5 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyrazów: „stanowiącą załącznik nr 1 do
Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”,
- w § 5 ust. 4 w zakresie wyrazów: „Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do
Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”, oraz
- zał. Nr 1 i Nr 2 do Programu

rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.358.2015 z dnia 29.10.2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr X.87.2015 190 KB
artykuł nr 3

Informacje o Karcie Dużej Rodziny

Załączniki:
Ogłoszenie 61 KB
Dostępne kategorie:
Karta Dużej Rodziny
Program 500+