główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

  29 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Przystajń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr XI.102.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), w dniach od 06 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 42–141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń o godzinie 14 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przystajń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. Uwagi można składać również w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu sporządzonego projektu z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przystajń.

 

 

Wójt Gminy Przytstajń

 

artykuł nr 12

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załącznik graficzny do "Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń" należy pobrać za pomocą następującego linku: https://drive.google.com/file/d/0B0XFdHZyizkWdlZ3TTN2VlZIRFk/view?usp=sharing

 

 

 

artykuł nr 13

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń

Załączniki:
Treść obwieszczenia 56 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki:
Treść obwieszczenia 46 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Treść obwieszczenia 48 KB