główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz podmioty działające na terenie gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022.

Tekst Lokalnego Programu Rewitalizacji jest dostępny pod wskazanym poniżej adresem:

http://gminaprzystajn.pl/index.php/aktualnosci/aktualnosci-z-gminy-przystajn/738-konsultacje-spoleczne-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-przystajn-na-lata-2018-2022


Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty, do zgłaszania własnych propozycji projektów (na Karcie projektu) – planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji.

Karty projektów oraz propozycję zmian lub zastrzeżenia do projektu Programu (na formularzu uwag) prosimy składać najpóźniej do dnia 22.12.2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń lub przesłać pod adresem e-mail: inwestycje@gminaprzystajn.pl - w tytule korespondencji prosimy o wpisanie „konsultacje społeczne LPR Przystajń”.

 

Załączniki:
Karta projektów 23 KB
Formularz uwag do LPR 35 KB
artykuł nr 2

Konsultacje społeczne w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na tata 2018-2022

Z a p r o s z e n i e


Zapraszamy na konsultacje społeczne w formie warsztatów w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022 dotyczące m.in.:

· prezentacji wyników diagnozy dotyczącej problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych,

· wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

·   propozycji wizji rozwoju oraz celów, jak również przedsięwzięć podstawowych  i uzupełniających ujętych w LPR.

 

Termin: 04.12.2017 r. godz. 15.00

Miejsce:  Sala sesyjna Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń"

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 13/2012 z dnia 6 marca w sprawie przeprowadzenia w dniu 17 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Michalinów w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Przystajń nr 10/2012 z dnia 28 lutego w sprawie przeprowadzenia w dniu 10 marca 2012 r, konsultacji z mieszkańcami m. Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości