główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6

obrazek
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 440 916,60 zł
Wartość dofinansowania: 353 295,36 zł
 
  W ramach projektu planowane są następujące roboty:
Termomodernizacja obiektu - ocieplenie przegród - ścian oraz stropodachu;
Wymiana okien na okna o współczynniku U = 1,1 z PCV
Modernizacja instalacji c.o.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED
 
Wymiana źródła ciepła na piec węglowy.

 

 

Realizacja projektu ma za zadanie odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy, których skutkiem jest: • zanieczyszczenie środowiska naturalnego (zwłaszcza powietrza atmosferycznego) w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery zwłaszcza: CO2 i pyłów, • duża energochłonność budynków, • niedostateczny komfort użytkowników obiektów oraz zagrożenie dla zdrowia lokalnej społeczności. 

 

Celem głównym projektu jest: poprawa  efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Przystajń w wynikutermomodernizacji budynku użyteczności publicznej – gminnego przedszkola w Przystajni, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

 

 Oddziaływanie projektu: • poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, • ograniczenie zmian klimatycznych, • poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania, • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu (zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia), • znaczne polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników budynku, • poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Dostępne kategorie:
RPO WSL 2014-2020 Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"
Strategia RIT Subregionu Północnego
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022
Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"
Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"
RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"
Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020
RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa
Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"
RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
RPO WSL 2014-2020 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń