główna zawartość
artykuł nr 1

uchwała Nr XI/67/03 z dn. 27.10.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

U C H W A Ł A  Nr XI/67/03

Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 października 2003 roku

 

w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przystajni

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn. zm/ i art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ uchwala się, co następuje: 

§ 1

Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Przystajni w brzmieniu zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2004 r. i podlega ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

 

  § 3

 

Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni, stanowiący załącznik do  Zarządzenia Nr 4/74 Naczelnika Gminy Przystajń z dnia 6 lutego 1974 r. w sprawie powołania  Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik

Dostępne kategorie:
Statut