główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym

 INFORMACJA O ZMIANACH W USTAWACH:
o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym


Wójt Gminy Przystajń informuje podatników, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją w/w ustaw wchodzą w życie ważne zmiany podatkowe.

1. Od 1 stycznia 2016 r. nie będą wystawiane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli łączna wysokość zobowiązania podatkowego za cały rok nie przekroczy kwoty 6,10 zł.

2. W przypadku, gdy łączna kwota zobowiązania za cały rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj.
- dla osób fizycznych do dnia 15.03.2016 r.,
- dla osób prawnych do dnia 31.01.2016 r.

3. W zakresie podatku leśnego od 1 stycznia 2016 r. zlikwidowano 50% ulgę dla lasów ochronnych.

4. W zakresie ustawy o podatku rolnym ulegają zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych.

Nowymi zasadami przeliczania na ha przeliczeniowe objęto następujące użytki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako:
a) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - przelicznik 0,20 ha przel. od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. podatnicy za przedmiotowe grunty nie płacili podatku),

b) grunty pod rowami - przelicznik 0,20 ha przel. od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015r podatnicy za przedmiotowe grunty nie płacili podatku),

c) grunty rolne zabudowane - przelicznik 1 ha przel. od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na rodzaj użytku rolnego (do końca 2015 r. np. B/RIVb przelicznik wynosił 0,80 ha od 1 ha fiz., B/PsIV przelicznik wynosił 0,75 od 1 ha fiz., B/RIVa przelicznik wynosił 1,10 od 1 ha fiz.)

d) grunty pod stawami niezarybionymi - przelicznik 0,20 ha przel. od 1 ha fizycznego gruntu,

e) grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy

W związku z powyższym w przypadku posiadania przez podatnika gruntów, o których mowa wyżej zmianie ulegnie powierzchnia przeliczeniowa tego gospodarstwa, co w konsekwencji może skutkować uzyskaniem lub utratą przez niego statusu rolnika. W przypadku utraty przez podatnika statusu rolnika opodatkowaniu będą podlegać zwolnione do tej pory budynki gospodarcze.

Zmiany w wymienionych przepisach będą miały także wpływ na wysokość uzyskanego dochodu z gospodarstwa rolnego, wymaganego do ustalenia uprawnień do świadczeń socjalnych np. stypendiów czy zasiłków z pomocy społecznej.


                                                                                                    Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach